Xác định trọng lượng và kích thước

Những gói hàng có hình dạng khác thường

Đo lường kích thước các loại hộp và thùng đựng không phải dạng hình hộp để xác định trọng lượng khối và xác định liệu gói hàng có nằm trong giới hạn tối đa hay không.

Xem gói hàng có hình dạng khác thường như thể được đặt trong hình hộp thông thường. Xác định chiều dài, chiều rộng và chiều cao của gói hàng dựa theo các điểm giới hạn của hàng hóa.
Bước 1: Xác định Trọng lượng Thực Sử dụng cân để xác định trọng lượng gói hàng. Làm tròn trọng lượng lên nửa kilogram tiếp theo.

Bước 2 : Xác định trọng lượng khối*:

  • Tính toán thể tích bằng cách nhân chiều dài với chiều rộng và chiều cao (mỗi chiều được làm tròn tới đơn vị centimete gần nhất).
  • Chia thể tích của gói hàng cho 5,000 để xác định trọng lượng khối theo đơn vị kilogram. Làm tròn trọng lượng gói hàng lên nửa kilogram tiếp theo.

Bước 3: Xác định trọng lượng lô hàng

Bảng giá cước cho các lô hàng gồm nhiều gói hàng**, và các gói hàng gửi cho một người nhận trong cùng một ngày sẽ dựa trên tổng trọng lượng của một lô hàng riêng lẻ. Cách tính này sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí so với cách tính phí trên từng gói hàng đơn lẻ. Trọng lượng tính cước của từng gói hàng được xác định là trọng lượng thực tế hay trọng lượng khố của gói hàng đó.
Tuỳ theo trọng lượng nào lớn hơn thì tính theo trọng lượng đó.

Thông tin bổ sung:

Giới hạn về trọng lượng và kích thước:
• Trọng lượng tối đa của một gói hàng là 70 kg.
• Chiều dài tối đa của một gói hàng là 274 cm.
• Kích thước tối đa cho một gói hàng là 400 cm của tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)].
• Không có giới hạn nào đối với tổng trọng lượng của một lô hàng hay số lượng gói hàng trong một lô hàng.

Length, Height. Width (L,H,W)
L = chiều dài theo đơn vị centimet
W = chiều rộng theo đơn vị centimet
H = chiều cao theo đơn vị centime
Trọng lượng khối theo đơn vị kg = (L x W x H)/ 5,000